Algemene Voorwaarden

Belangrijke spelregels

Hieronder worden de Algemene Voorwaarden en spelregels uiteengezet bij gebruik van de diensten van StudioXdesign zoals hier aangegeven. afnemer te noemen opdrachtgever van de diensten is hieraan gehouden.

Informatie website

Informatie en prijzen zoals aangegeven op de website kunnen zonder overleg met de gebruiker door Studioxdesign worden gewijzigd en aangepast. Voor reeds aangegane contracten / werkzaamheden door Studioxdesign geldt uiteraard de prijsstelling, en informatie genoemd in de offerte.

Prijzen website

Alle op de website genoemde prijzen zijn EX BTW.

Leveringstermijn aangegane werkzaamheden

Voor aangegane werkzaamheden geldt het tijdspad aangegeven in de offerte en gecommuniceerd met de opdrachtgever. Mocht de tijdsduur van de werkzaamheden uitlopen dan zal Studioxdesign de opdrachtgever hiervan tijdig berichten.

Offerte

Nadat de opdrachtgever een aanvraag voor een project heeft ingedient, stuurt StudioXdesign de opdrachtgever een vrijblijvende offerte. StudioXdesign begint pas met de werkzaamheden nadat de opdrachtgever deze offerte heeft goedgekeurd (ondertekend teruggestuurd) en de in het volgende punt gespecificeerde aanbetaling heeft voldaan.

Aanbetaling en begin werkzaamheden

Voor werkzaamheden uit te voeren door StudioXdesign geldt een aanbetaling van 50% van het offertebedrag. StudioXdesign zal de opdrachtgever hiervan een factuur toesturen. Direct na betaling van deze factuur start StudioXdesign met de werkzaamheden gespecificeerd in de offerte.

Oplevering

De oplevering van het project geschiedt op de tussen StudioXdesign en opdrachtgever aangegeven wijze. Dit kan gebeuren in een .zip file of een website geinstalleerd in een WordPress installatie.

Restbetaling

De restbetaling (50%) wordt door de opdrachtgever voldaan nadat het project is afgerond en de opdrachtgever het heeft goedgekeurd. Oplevering door Webdesigndiensten vindt hierna direct plaats.

Aansprakelijkheid

a) StudioXdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het aangeleverde materiaal zoals teksten, afbeeldingen en dergelijke vrij zijn van copyright van derden.
b) In geval van toerekenbare en bewijsbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is StudioXdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van StudioXdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of
winst.
c) StudioXdesign is niet aansprakelijk voor schade aan derden voortvloeiende uit de opdracht.

Natuur van de overeenkomst

Tenzij specifiek anders bepaald tussen de opdrachtgever en STudioXdesign gaan deze akkoord dat de PSD naar HTML diensten uitgevoerd door StudioXdesign geschieden op basis van een onafhankelijk contract (contract per opdracht). Deze overeenkomst wordt niet gezien als een samenwerkingsverband, Joint Venture, agentschap of andere relatie tussen opdrachtgever en StudioXdesign.

Extra werk of werkzaamheden vooraf niet gespecficeerd door de opdrachtgever

Voor extra werkzaamheden buiten de offerte of werkzaamheden die niet vooraf zijn afgesproken tussen de opdrachtgever en StudioXdesign geldt een meerwerktarief. Dit zal vooraf worden gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Opname portfolio

StudioXdesign zal het geleverde werk slechts opnemen in haar portfolio als de opdrachtgever hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Mocht de opdrachtgever geen portfolio opname van het geleverde werk door StudioXdesign wensen dan zal hier uitdrukkelijk gehoor aan worden gegeven.